Thailand Company Profile Web Directory


Experience is a free infomation company profile Information about Companies in Thailand Over 20,800 companies with full contact details. in 36 category Our database has contact information Which includes telephone numbers, email addresses, map of conpany, people contact and other company profile .. website url's and more...
Submit Your company at Add new Company Profile .
Post Sourcing or Offering at Post a Sourcing or Offering for Thailand company.

A.S. Technology and Communication Co., Ltd.

Add new Company

ASTECHNOLOGY.CO.TH

A.S. Technology and Communication Co., Ltd.
A.S.Technology and Communication Co., Ltd. จําหน่าย และให้บริการ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่อพ่วง ต่างๆ จําหน่าย และให้บริการ ระบบเครือข่าย (LAN), ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้บริการ การ บํารุงรักษา (Maintenance Contract) ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ และ ระบบเครือข่าย ต่างๆ กลุ่มบริษัท เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จํากัด ได้เริ่มดําเนินการก?อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2538 โดยผู้บริหารคนไทยที่มีความรู้ ความสามารถด้าน ITี เพื่อดําเนินธุรกิจในการประกอบ และจัดจําหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ดําเนินธุรกิจด้านการติดตั้ง ให้คําปรึกษา และออกแบบระบบ Network , Communication , Wireless, LAN และระบบรักษาความปลอดภัย CCTV บริษัท เอ.เอส.เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นในการบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจในประเทศไทย ที่มีอัตราการเติบโตมากขึ้นอย่างรวดเร็ว เรามุ่งมั่น การบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อลดและควบคุมต้นทุน ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างแท้จริง
Contact: เบอร์โทร : +66-2945-3588, +66-2945-3228, +66-2945-1493 เบอร์แฟกส์ : +66-2945-0757 http://astechnology.co.th/contact.html
Address: บริษัท : เอ.เอส. เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ที่ตั้ง : เลขที่ 139/17 ซ.สยามธรณี(คู้บอน) ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ประเทศไทย
Page Rank : 0
ASTECHNOLOGY.CO.TH
Map: Map Last modified:
2007-08-24 14:16:08
Page hits : 3881

Relate Company

Domain Name: ECOMMERCE.OR.TH
Domain Description:      ECRC/NECTEC     
Hits: 1014
Domain Name: CELESTRA.CO.TH
Domain Description:      CELESTRA INTERNATIONAL COMMERCIAL CO.,LTD.     
Hits: 1141
Domain Name: AEONWORLD.CO.TH
Domain Description:      Aeon World Co., Ltd.     
Hits: 2295
Domain Name: www.kd-tech.biz
Domain Description:      KD TECHNOLOGY     
Hits: 2116
Domain Name: C-LINE.CO.TH
Domain Description:      C-LINE Technology Co., Ltd.     
Hits: 2926
 

[ A ][ B ][ C ][ D ][ E ][ F ][ G ][ H ][ I ][ J ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ Q ][ R ][ S ][ T ][ U ][ V ][ W ][ X ][ Y ][ Z ]