Thailand Company Profile Web Directory


Experience is a free infomation company profile Information about Companies in Thailand Over 20,800 companies with full contact details. in 36 category Our database has contact information Which includes telephone numbers, email addresses, map of conpany, people contact and other company profile .. website url's and more...
Submit Your company at Add new Company Profile .
Post Sourcing or Offering at Post a Sourcing or Offering for Thailand company.

BUAKHAO SCHOOL

Add new Company

BKS.AC.TH

BUAKHAO SCHOOL
BUAKHAO SCHOOL ในปี พ.ศ. 2499 นายจำรัส แสงฤทธิ์ ศึกษาธิการอำเภอ พร้อมด้วยคณะครู ภารโรง พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอกุฉินารายณ์รวมทั้งอำเภอเขาวงและห้วยผึ้ง ได้ร่วมกันบริจาค เงินจำนวน 36,835 บาท และนายสำราญ ยันตะบุศย์ ได้บริจาค ที่ดิน ประมาณ 26 ไร่ อำเภอได้ยื่นคำร้อง ขอตั้งโรงเรียนมัธยมไปยังกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้น ต่่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งที่ 4719/2500 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2500 ได้จัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นใช้ชื่อว่า "โรงเรียนบัวขาว" ตามนามของหมู่บ้านอันเป็นที่ตั้งของ โรงเรียน เปิดทำการสอนเป็นแบบสหศึกษา จากชั้น ม. 4 - ม. 6 ในปีแรกมีเฉพาะ ม. 4 มีจำนวน ชาย - หญิง รวม 40 คน เปิดครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2500 โดยขออาศัยร่วมที่อาคาร โรงเรียน กุฉินารายณ์ เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา มีนายสิทธ์ ศรีบุญลือ รักษาการ ในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมวิสามัญศึกษา (ขณะนั้น) ครั้งแรกจำนวน 80,000 บาท เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียน และใช้ เป็น สถานทีที่เรียนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2501 เป็นต้นมา วันที่ 23 มิถุนายน 2502 นายจรูญ จันทุดม ครูใหญ่ในขณะนั้น ได้ ขยายเขตของโรงเรียน ไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะทำเลเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 20 ไร่ และในปี พ.ศ. 2518 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบัวขาว ได ้จัดงานเพื่อ หาเงินซื้อที่ดินบริจาคให้ โรงเรียนเพิ่มอีก 1 ไร่ 60 ตารางวา ขณะนี้โรงเรียนบัวขาวมีที่ดินทั้งสิ้น 47 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา โรงเรียนได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งด้านอาคารสถานที่ การเรียนการสอน และผู้บริหารมาโดยตลอด ในปัจจุบันนี้โรงเรียนบัวขาวได้เปิดทำการสอนจากระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบสหศึกษา จำนวนห้องเรียน 60 ห้องเรียน และมีนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ 2,450 คน ครู - อาจารย์ 116 คน นักการ - ยาม พนักงานขับรถ 16 คน โรงเรียนบัวขาวเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน ในท้องที่ อำเภอ ใกล้เคียง มีความเจริญก้าวหน้าและมีชื่อเสียงทั้งด้านคุณภาพ การศึกษา กีฬา ดนตรี และด้านคุณธรรม มาโดยตลอด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ : ห้องอำนวยการ 0-4385-1206 0-4385-1738 โทรสาร : 0-4385-1208 สภาพปัจจุบัน และปัญหาของโรงเรียน สภาพปัจจุบัน โรงเรียนบัวขาวมีชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียนให้ความสนใจ มีความศรัทธาในการบริหารจัดการของโรงเรียน ส่งบุตรหานเข้าเรียนในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เกินจำนวนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้รับได้ โรงเรียนต้องใช้วิธีคัดเลือก เช่น จับฉลาก สอบคัดเลือก คัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ที่ตั้งโรงเรียนอยู่ในบริเวณที่ไม่มีสิ่งรบกวนทั้งทางด้านกายภาพ และอบายมุข ครูผู้สอนร้อยละ 96 สอนตรงตามวิชาเอกและความรู้ ความสามารถ ผู้บริหารโรงเรียน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่ดี โรงเรียนเป็นที่ตั้งของกลุ่ม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความสะดวก คล่องตัวในการติดต่อประสานงาน มีสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า มูลนิธิโรงเรียนบัวขาว กองทุนคนดีศรีบัวขาว กองทุนโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการบริหารจัดการของโรงเรียนเป็นอย่างดี นักเรียนมีความสามารถทางด้านวิชาการ โครงงานวิทยาศาสตร์ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทักษะดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) และทักษะทางด้านกีฬา ในระดับที่น่าพึงพอใจ และนักเรียนส่วนใหญ่ เป็นผู้มีระเบียบ วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี สภาพปัญหา โรงเรียนบัวขาวมีสิ่งปลูกสร้าง อาคารเรียนเก่า ต้องใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษามาก และขาดความสวยงาม แหล่งนำอุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอ นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ จัดการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนยังไม่สะดวก และต้องใช้เวลา ค่าใช้จ่ายมาก ครูยังต้องพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษายังไม่เพียงพอ ดอกบัวเปล่งรัศมี "ชาวบัวขาว เทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิใจ" บ.ข. อติโรจติ ปญฺญาย ปุคฺคโล บุคคลย่อมรุ่งโรจน์ด้วยปัญญา ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่ศิลปะ รักษาความสะอาด มารยาทงาม ขาว - น้ำเงิน "ขาว" หมายถึง ศาสนา ความเสมอภาค ความบริสุทธิ์ ความซื่อสัตย์ และความจริงใจ "น้ำเงิน" หมายถึง ชาติ กษัตริย์ ความมั่นคง ความสง่างาม และความเป็นผู้นำ ต้นประดู่
Contact: Tel : 0-4385-1206 Fax : 0-4385-1208 e-mail : buakhao@obec.go.th
Address: ตำบลบัวขาว อำเอภกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 Buakhao School Amphur Kuchinarai Kalasin ProvinceThailand
Page Rank : 2
BKS.AC.TH
Map: N/A Last modified:
2007-09-21 08:52:10
Page hits : 2716

Relate Company

Domain Name: ANUBAN-SARABURI.AC.TH
Domain Description:      Anuban Saraburi School     
Hits: 2076
Domain Name: ANUBAN101.AC.TH
Domain Description:      Anuban 101 School.     
Hits: 4579
Domain Name: CHAIPRAKARN.AC.TH
Domain Description:      Chaiprakarn School     
Hits: 1125
Domain Name: BEN2.AC.TH
Domain Description:      Benchama Ratrungsarit 2 School     
Hits: 2352
Domain Name: ANUKOOLNAREE.AC.TH
Domain Description:      ANUKOOLNAREE SCHOOL     
Hits: 4098
 

[ A ][ B ][ C ][ D ][ E ][ F ][ G ][ H ][ I ][ J ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ Q ][ R ][ S ][ T ][ U ][ V ][ W ][ X ][ Y ][ Z ]