Thailand Company Profile Web Directory


Experience is a free infomation company profile Information about Companies in Thailand Over 20,800 companies with full contact details. in 36 category Our database has contact information Which includes telephone numbers, email addresses, map of conpany, people contact and other company profile .. website url's and more...
Submit Your company at Add new Company Profile .
Post Sourcing or Offering at Post a Sourcing or Offering for Thailand company.

Office of Buddhist Nakornrachasima Province (Korat)

Add new Company

BUDDHISTKORAT.GO.TH

Office of Buddhist Nakornrachasima Province (Korat)
Other พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 มาตรา 46 กำหนดให้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2545 ส่งผลให้เกิดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา โดยมีฐานะเป็นหน่วยราชการระดับกรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ รวมทั้งให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภารผูกพันและอัตรากำลังของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนของกรมการศาสนา มาเป็นของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามมาตรา 159 ประกอบกับมาตรา 161 แห่งพระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารอำนาจและหน้าที่ของส่วนราชการและมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 30/2545 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2545 ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2545 คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ สำนักงาน ก.พ. มีมติอนุมัติให้กำหนดตำแหน่งในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 222 ตำแหน่ง นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.พ.กำหนดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2545 ถือได้ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และบุคลากรมมีอำนาจหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนต่อมาคือ พลตำรวจโท อุดม เจริญ (เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547) ท่านต่อมาคือ นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ (โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2547) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นหน่วยงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในส่วนภูมิภาค ซึ่งประกาศตั้ง ณ วันที่ 30 มกราคม 2547 ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อดำเนินภารกิจเกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนาทั้งปวง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่เลขที่ 129 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ปฏิบัติงานตามภารหน้าที่ โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มอำนวยการและประสานงาน, กลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มศาสนศึกษา, กลุ่มการคณะสงฆ์, กลุ่มพุทธศาสนสถาน และกลุ่มศาสนสมบัติ โดยมีนายประชา เพ็งสุริยา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นคนแรกและคนปัจจุบัน อำนาจหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นหน่วยงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในส่วนภูมิภาคหน้าที่ในฐานะตัวแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่ง มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์และงานของรัฐ โดยทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้การอุปถัมภ์ คุ้มครอง และส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. รับสนองงาน ประสานงาน และถวายการสนับสนุนกิจการและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ 3. เสนอแนวทางกำหนดนโยบายและมาตรการในการคุ้มครองพระพุทธศาสนา 4. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา 5. ดูแล รักษา และจัดการวัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง 6. พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา 7. ทำนุบำรุงพุทธศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ตราสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรานี้ใช้ธรรมจักรบนฐานดอกบัวเรียกว่า "ไตรรัตนจักร" (กงล้อคือพระรัตนตรัย) เป็นสัญลักษณ์แทนพระรัตนตรัย คือ 1. ดอกบัวแทนพระพุทธเจ้า ดังพระบาลีในเถรคาถาว่า "พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลก แต่ไม่ติดในโลกียวิสัย ดุจดอกบัวเกิดในน้ำแต่ไม่เปียกน้ำ (ชุ.เถร.26/388) 2. ดอกบัวแทนพระอริยสงฆ์ ดังพุทธวจนะในธรรมบทว่า "ดอกบัวเกิดที่กองขยะที่เขาทิ้งไว้ข้างทางใหญ่ มีกลิ่นหอมรื่นรมย์ใจฉันใด ท่ามกลางมหาชนที่โง่เขลาเป็นดุจสิ่งปฏิกูล พระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมรุ่งโรจน์ด้วยปัญญาฉันนั้น" (ช.ธ.25-59) 3. ดอกบัวมี 7 กลีบ เป็นสัญลักษณ์ ที่เกิดขึ้นรองรับพระบาทของเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อคราวประสูติ หรือสัญลักษณ์แทนโพชฌง 7 4. ธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์แทนพระธรรม คือ อริยสัจสี่ อันเป็นแก่นของพระพุทธศาสนา ที่ทรงแสดงในวันเพ็ญเดือน 8 วันที่พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ 5. ซี่ธรรมจักร 12 ซี่ เป็นสัญลักษณ์แทนการรู้แจ้งอริยสัจแต่ละข้อด้วยญาณทั้ง 3 (สัจจ, ญาณ และ กตญาณ) ( 3X4=12) 6. พระบาลีในธัมมจักรกัปปวัตตนสูตรว่า ธมฺมจกกํ ปวตฺติตํ อปฺปฎิวตฺติยํ = กงล้อคือพระธรรม อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหมุนไปแล้ว ไม่มีใครหมุนกลับได้
Contact: Please login with your email name โทร.044-254068-9 แฟกซ์ 044-246063 Name: @buddhistkorat.go.th Password:
Address: 129 ถนนมหาดไทย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 3000
Page Rank : 2
BUDDHISTKORAT.GO.TH
Map: N/A Last modified:
2007-08-31 08:55:07
Page hits : 2412

Relate Company

Domain Name: www.njintermedia.com
Domain Description:      N.J.International Media Co.,Ltd.     
Hits: 1955
Domain Name: GOLDENSPOT.CO.TH
Domain Description:      GOLDEN SPOT INTERNATIONAL CO.,LTD.     
Hits: 1910
Domain Name: BOOMMEDIA.CO.TH
Domain Description:      Boom Media Co., Ltd.     
Hits: 1738
Domain Name: DDK.AC.TH
Domain Description:      Dekdee Kindergarten     
Hits: 1234
Domain Name: CSSR.OR.TH
Domain Description:      Congrationis Sanctissimi Redemptoris     
Hits: 1750
 

[ A ][ B ][ C ][ D ][ E ][ F ][ G ][ H ][ I ][ J ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ Q ][ R ][ S ][ T ][ U ][ V ][ W ][ X ][ Y ][ Z ]