Thailand Company Profile Web Directory


Experience is a free infomation company profile Information about Companies in Thailand Over 20,800 companies with full contact details. in 36 category Our database has contact information Which includes telephone numbers, email addresses, map of conpany, people contact and other company profile .. website url's and more...
Submit Your company at Add new Company Profile .
Post Sourcing or Offering at Post a Sourcing or Offering for Thailand company.

Chumphae Industrial and Community Education College (วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ)

Add new Company

CHUMPHAE.AC.TH

Chumphae Industrial and Community Education College (วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ)
Education Services ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (2535-2539) กรมอาชีวศึกษากระทรวง ศึกษาธิการ ได้เห็นชอบ ที่จะให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีพขึ้น ในเขตพื้นที่อำเภอชุมแพจังหวัด ขอนแก่น เพื่อเป็นการกระจายโอกาส ทางการศึกษาทางด้าน วิชาชีพออกไปให้ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชุมชนขนาดใหญ่ ที่มีประชากรหนาแน่นมีความเจริญ และการขยายตัวทางด้าน เศรษฐกิจอัตราที่สูง ซึ่งมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เช่นนี้ ทำให้เกิดภาวะความต้องการแรงงานเหล่านี้อยู่ทั่วประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีที่ตั้งอยู่ในตัวจังหวัด ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของผู้เรียนอย่างทั่วถึง เพราะมีเยาวชนและประชากรอีก จำนวนมาก ที่ไม่มีโอกาสได้เข้าเรียน หรือฝึกงานทางด้านวิชาชีพ เพราะเหตุแห่งความจำกัดของที่เรียนและฝึกงาน และการเดินทาง ไปเรียนในตัวจังหวัด ด้วยเหตุของความจำกัดดังกล่าวข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการโดยดำริของ ฯพณฯก่อสวัสดิพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการในขณะนั้น เห็นสมควรให้มีการจัดตั้งสถานศึกษา ทางด้านอาชีวศึกษาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้สถานศึกษา ที่มีที่ตั้ง อยู่ในเขตอำเภอรอบนอกของตัวจังหวัด เป็นสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการสอน และฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพได้อย่างหลากหลาย ไม่จำกัด ในเฉพาะหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ทั้งในหลักสูตรในระบบ และนอกระบบมีผู้เรียนที่สามารถเข้าเรียนได้ หรือฝึกอบรม ได้หลาย ๆระดับมีความต่างกันทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิ และเพศตามความต้องการของแต่ละคน สถานศึกษาดังกล่าวได้ใช้ชื่อว่า “วิทยาลัย การอาชีพ”ได้ดำเนินการจัดตั้งในพื้นที่เป้าหมายที่เป็นอำเภอขนาดใหญ่กระจายกันไปทุกจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 7นี้ ให้ดำเนินการจัดตั้งให้อย่างน้อย 60 แห่ง เมื่อปีพ.ศ. 2535 กองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา ได้รับมอบหมายให้วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ดำเนินการจัดหาที่ดิน เพื่อการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพชุมแพ ซึ่งเป็นวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้ นายประเสริฐ จันฤาไชย ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ตำแหน่งขณะนั้น ได้ประสานงาน และดำเนินการจัดหาที่ดินจัดตั้งวิทยาลัย โดยมีนาย อำเภอชุมแพ (นายประจวบ ชนะโรค) นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชุมแพ (นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ) ประสานงาน จนได้ที่ตั้ง วิทยาลัยบริเวณโนนลานสวัสดิ์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น ที่ตั้งปัจจุบัน วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ ได้ประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2536 โดยมีนายประเสริฐ จันฤาไชย เป็นผู้อำนวยการ นายสำเร็จ วงษ์ศักดา และ นายสุคนธ์ สุคนธรัตนสุข เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้รับงบประมาณการก่อสร้างเป็นเงิน 23,998,000 บาท เริ่มได้ดำเนินการก่อสร้าง จนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538 เริ่มสอนนักเรียนครั้งแรก ในปีการศึกษา 2538 รับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 สาขาวิชา คือ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชยการ ความเป็นมาและการจัดตั้งวิทยาลัย การจัดตั้งและเนื้อที่ วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย คือ การจัดการศึกษา เพื่อมุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐบาล และเอกชน มีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพสามารถสร้างงาน เพื่อประกอบอาชีพอิสระได้มีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายการศึกษา หรือกระจายสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาออกสู่ท้องถิ่น ในระดับ อำเภอซึ่งกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 7 ( 2535 – 2539 ) โดยได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพชุมแพเมื่อ ปี พ.ศ. 2536 และประกาศจัดตั้งวิทยาลัยในปีเดียวกัน บนพื้นที่26 ไร่ บริเวณโนนลาน สวัสดิ์ บ้านโคกสูง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เปิดทำการเรียนการสอน ครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2538 วัตถุประสงค์และการจัดตั้งวิทยาลัย
Contact: 043-311020 wk_chumphae@hotmail.com
Address: 271 หมู่ 14 บ้านโนนสำราญ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40130
Page Rank : 2
CHUMPHAE.AC.TH
Map: N/A Last modified:
2007-09-07 08:34:50
Page hits : 3225

Relate Company

Domain Name: ASC.AC.TH
Domain Description:      Assumption Convent School     
Hits: 2571
Domain Name: BOOKTOWER.CO.TH
Domain Description:      Book Tower ( Thailand ) Co., Ltd. (บริษัท บุ๊คทาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด)     
Hits: 1478
Domain Name: HATYAIWIT.AC.TH
Domain Description:      HatYaiwittayalai School     
Hits: 1471
Domain Name: CHATLITRA.AC.TH
Domain Description:      Chatlitra Suksa School     
Hits: 1194
Domain Name: CCOLLEGE.AC.TH
Domain Description:      Chaiyaphum Technical College     
Hits: 2399
 

[ A ][ B ][ C ][ D ][ E ][ F ][ G ][ H ][ I ][ J ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ Q ][ R ][ S ][ T ][ U ][ V ][ W ][ X ][ Y ][ Z ]