Thailand Company Profile Web Directory


Experience is a free infomation company profile Information about Companies in Thailand Over 20,800 companies with full contact details. in 36 category Our database has contact information Which includes telephone numbers, email addresses, map of conpany, people contact and other company profile .. website url's and more...
Submit Your company at Add new Company Profile .
Post Sourcing or Offering at Post a Sourcing or Offering for Thailand company.

Council of The Mass Communication Faculty Members of Thailand ( สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย )

Add new Company

CMCT.OR.TH

Council of The Mass Communication Faculty Members of Thailand ( สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย )
Other ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของนักวิชาการทางด้านสื่อสารมวลชนในสถาบันการศึกษา 19 แห่งทั้งที่เป็นสถาบันของรัฐและเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรแห่งความร่วมมือของนักวิชาการทุกสถาบันในการส่งเสริมพัฒนานักวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน โดยนักวิชาการผู้ร่วมก่อตั้ง ได้ตกลงร่วมกันลงนามให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 การบริหารงานของ ส.ส.ม.ท. อยู่ในรูปของคณะกรรมการบริหาร และที่ปรึกษา โดยประกอบด้วยประธาน ดำรงตำแหน่งวาระละ 1 ปี และจะมีการเลือกตั้งใหม่ทุกๆ ปี คณะกรรมการบริหารมีจำนวนไม่เกิน 30 คน เป็นตัวแทนที่มาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีการสอนด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน วัตถุประสงค์ของ ส.ส.ม.ท. 1. ส่งเสริมความร่วมมือ การแลกเปลี่ยน พัฒนาทางด้านการศึกษา วิชาชีพ และจรรยาบรรณสื่อสารมวลชน 2. ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งพัฒนากฎหมายเกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน ตลอดจนการแสวงหาและการรับรู้ข่าวสารของประชาชน 3. ส่งเสริมการศึกษา วิจัยและเสนอแนะนโยบายสื่อสารมวลชนเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน ประธาน ส.ส.ม.ท. ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รศ.ดร. ดรุณี หิรัญรักษ์ มกราคม 2536 – เมษายน 2538 รศ. อรุณีประภา หอมเศรษฐี พฤษภาคม 2538 – มิถุนายน 2545 อาจารย์ อนุสรณ์ ศรีแก้ว กรกฎาคม 2545 – เมษายน 2548 รศ. ดร. สุรัตน์ เมธีกุล พฤษภาคม 2548- ปัจจุบัน ภารกิจสำคัญของ ส.ส.ม.ท. ในระยะเวลาที่ผ่านมา ส.ส.ม.ท. ได้เข้าร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำ พัฒนาและ ปรับปรุงข่ายงานทางด้านการสื่อสารมวลชน อันจะนำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานนั้นๆ และสะท้อนไปสู่ประโยชน์ของสังคมโดยส่วนรวมต่อไป เช่น การร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ จัดประกวดรางวัลโทรทัศน์ทองคำประจำปี 2536เป็นต้น นอกจากนั้นกรรมการของส.ส.ม.ท. ส่วนหนึ่ง ยังมีโอกาสได้เข้าไปเป็นคณะอนุกรรมการ ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2535 ซึ่งทำให้คณะอนุกรรมการได้เข้าใจถึงศักยภาพ สภาพแวดล้อม และอุปสรรคต่างๆ ที่สกัดกั้นพัฒนาการ สื่อสารมวลชน กิจกรรมอื่นๆ ที่ผ่านมา ยังได้แก่ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติร่วมกับ Asian Media Information and Communication Center (AMIC) การจัดเสวนาเรื่อง ปร.15 และปร.17 ร่วมกับสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย เผยแพร่บทความในนามของ ส.ส.ม.ท. ทางหนังสือพิมพ์มติชน ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2537 ชื่อ “ จากพฤษภาทมิฬ สู่ ส.ส.ม.ท.” ซึ่งเขียนโดย รศ.อรุณีประภา หอมเศรษฐี และเป็นอนุกรรมการด้านการดำเนินการประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติการจิตวิทยากับประเทศเพื่อนบ้าน ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีเลขาธิการ ส.ส.ม.ท. เป็นอนุกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และที่ปรึกษา ส.ส.ม.ท. ชุดปัจจุบัน ที่ปรึกษา ส.ส.ม.ท. 1. รศ.ดร.ดรุณี หิรัญรักษ์ 2. รศ.ดร.สมควร กวียะ 3. ผศ.ธนัญญา เชรษฐา 4. รศ.ดร พีระ จิรโสภณ 5. อ.อนุสรณ์ ศรีแก้ว 6. คุณสมหมาย ปาริจฉัตต์ 7. รศ.ดร.จำนง วิบูลย์ศรี 8. รศ.ดร.สมาน งามสนิท 9. อ.ดร.มานิต บุญประเสริฐ 10. ผศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว 11. รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน 12. ผศ.นุจรินทร์ ศศิพิบูลย์ คณะกรรมการบริหาร ส.ส.ม.ท. 1. รศ.ดร.สุรัตน์ เมธีกุล ประธาน 2. ผศ.สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ รองประธาน 3. อ.รัชนี วงศ์สุมิตร รองประธาน 4. รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ กรรมการ 5. อ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ กรรมการ 6. อ.วาจวิมล เดชเกตุ เหรัญญิก 7. อ.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ กรรมการ 8. ผศ.มารี รัตนฤทธิกุล กรรมการ 9. ผศ.อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี กรรมการ 10. ผศ.รัตนาวดี ศิริทองถาวร กรรมการ 11. อ.วีณา แก้วประดับ กรรมการ 12. อ.นิธิดา แสงสิงแก้ว กรรมการ 13. อ.วิเชษฐ แสงดวงดี กรรมการ 14. อ.พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ กรรมการ 15. อ.ฉลองรัตน์ เฌอมาลย์ชลมารค กรรมการ 16. ผศ.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์ กรรมการ 17. อ.สุกัญญา สมไพบูลย์ กรรมการ 18. อ.ปฐมาพร เนตินันท์ กรรมการ 19. อ.กาลัญ วรพิทยุต กรรมการ 20. อ.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ เลขาธิการ 21. อ.วิโรจน์ ศรีหิรัญ รองเลขาธิการ 22. อ.ธนภร เจริญธัญสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ
Contact: โทร.02 613 2704 โทรสาร 02 221 1470 หรื email มาที่ webmaster@cmct.or.th
Address: สำนักงานชั่วคราว คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200
Page Rank : 0
CMCT.OR.TH
Map: N/A Last modified:
2007-10-10 10:14:14
Page hits : 3936

Relate Company

Domain Name: BORAI.GO.TH
Domain Description:      Borai District Office (ที่ว่าการอำเภอบ่อไร่)     
Hits: 1434
Domain Name: BATEYREDCELL.IN.TH
Domain Description:      Batey ( Thailand ) Co., Ltd.     
Hits: 1799
Domain Name: CHANT.GO.TH
Domain Description:      Office Of Chanthaburi Provincial Rural Road ( สำนักงานทางหลวงชนบทจันทบุรี )     
Hits: 2060
Domain Name: FENGSHUI.IN.TH
Domain Description:      Yanyong Chaicharoen     
Hits: 1147
Domain Name: ARSA.GO.TH
Domain Description:      Arsa Tambol Admistrative Orqanization     
Hits: 1224
 

[ A ][ B ][ C ][ D ][ E ][ F ][ G ][ H ][ I ][ J ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ Q ][ R ][ S ][ T ][ U ][ V ][ W ][ X ][ Y ][ Z ]