Thailand Company Profile Web Directory


Experience is a free infomation company profile Information about Companies in Thailand Over 20,800 companies with full contact details. in 36 category Our database has contact information Which includes telephone numbers, email addresses, map of conpany, people contact and other company profile .. website url's and more...
Submit Your company at Add new Company Profile .
Post Sourcing or Offering at Post a Sourcing or Offering for Thailand company.

CMS ENGINEERING & MANAGEMENT CO.,LTD.

Add new Company

CMS.CO.TH

CMS ENGINEERING & MANAGEMENT CO.,LTD.
A multi-disciplinary consulting company established by professional engineers บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกร ที่ปรึกษาไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2534 จากกลุ่มวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมต่างๆ ซึ่งมีประสบการณ์ ทางด้านการพัฒนาโครงการใน สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมโยธา / โครงสร้าง การพัฒนาและออกแบบฐานข้อมูล ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิ ศาสตร์ ( Geographic Information System ) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ กระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆและตำแหน่งข้อมูลในพื้นที่จริงโดยการสำรวจ ด้วยเครื่อง GPS มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบข้อมูลเชิงตัวเลข ( Digital Data ) ที่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ตามที่หน่วย งานต้องการตลอดจนสามารถแสดงผลข้อมูลในรูปแผนที่ที่ช่วยสนับสนุนการวางแผน และตัดสินใจเกี่ยวกับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย จากประสบการณ์ อันยาวนานมากกว่า 15 ปี ของกลุ่มวิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ ของบริษัท ฯ ตลอดจนผลงานที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ในงานบริการที่ปรึกษาด้านการสำรวจการศึกษาความเป็นไปได้ การศึกษาความเหมาะสม การออกแบบรายละเอียด การจัดทำแผนปฏิบัติ การจัดลำดับความสำคัญของการ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับภาครัฐบาล อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีผลงานในด้านการศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้างและ ที่ปรึกษา ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ระบบบำบัดมลพิษ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน ได้แก่ โรงงาน อุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ ส่งผลให้ บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการแก่ทุกกลุ่มสถาบันและองค์กร :: เราคือเพื่อนท่าน ร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ::
Contact: Tel : 0-2476-5058 , 0-2476-6995 , 0-2877-0394-7 , 0-2877-2060 Fax : 0-2476- 7079 Email : cmsenvi@cms.co.th
Address: 68/95 - 96 หมู่ที่ 5 ถนนพระราม 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
Page Rank : 2
CMS.CO.TH
Map: Map Last modified:
2007-09-18 15:24:33
Page hits : 2837

Relate Company

Domain Name: CHARMEX.CO.TH
Domain Description:      Charmex Corporation (Thailand)     
Hits: 1139
Domain Name: CHUMPON.CO.TH
Domain Description:      Chumpon Engineering Co., Ltd. (บริษัท ชุมพล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด)     
Hits: 2185
Domain Name: www.otcdaihenasia.com
Domain Description:      OTC DAIHEN ASIA CO., Ltd.     
Hits: 1309
Domain Name: BEARSKMG.CO.TH
Domain Description:      Bears KMG Co., Ltd.     
Hits: 2149
Domain Name: www.cbrfastener.com
Domain Description:      Cbr Prolong Co.,Ltd.     
Hits: 1531
 

[ A ][ B ][ C ][ D ][ E ][ F ][ G ][ H ][ I ][ J ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ Q ][ R ][ S ][ T ][ U ][ V ][ W ][ X ][ Y ][ Z ]