Thailand Company Profile Web Directory


Experience is a free infomation company profile Information about Companies in Thailand Over 20,800 companies with full contact details. in 36 category Our database has contact information Which includes telephone numbers, email addresses, map of conpany, people contact and other company profile .. website url's and more...
Submit Your company at Add new Company Profile .
Post Sourcing or Offering at Post a Sourcing or Offering for Thailand company.

Consultants of Technology Co., Ltd

Add new Company

COT.CO.TH

Consultants of Technology Co., Ltd
Consultants of Technology Co., Ltd บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด(COT) เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาของคนไทย และจดทะเบียนเริ่มดำเนินการในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2526 โดยให้บริการงานด้านศึกษา ออกแบบและบริหารจัดการ ทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม ต่อองค์กรของทั้ง ภาครัฐ เอกชนของไทยและต่างประเทศ COT ได้จดทะเบียนในฐานข้อมูลของบริษัทวิศวกรที่ ปรึกษาของหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น Asian Development Bank (ADB), World Bank, กระทรวงการคลัง ของประเทศไทย และสหพันธ์วิศวกรที่ปรึกษานานาชาติ (FIDIC) จากพนักงานเพียง 17 คนเมื่อเริ่มก่อตั้ง ปัจจุบัน COT มีพนักงานประจำกว่า 250 คน ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาเฉพาะด้านใน ทุกด้านกว่า 50 คน และยังมีบริษัทเชี่ยวชาญงานเฉพาะด้านอย่างหลากหลายในกลุ่มของบริษัท COT ด้วย เพื่อให้การบริการ วิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่พึงพอใจกับผู้ว่าจ้าง ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา COT ได้สั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานบริการที่ปรึกษาที่ครอบคลุมด้าน วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมในสาขาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรองรับกับการพัฒนาอย่างรวดเร็วของประเทศได้ โดยยึดหลักการที่ว่างานจะสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จะต้องมีการประเมินสถานการณ์ ปัญหาและความ เป็นไปได้ของงานนั้นด้วยความรอบคอบและด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง นโยบายของ COT ให้ความสำคัญสูงสุดกับคุณภาพของงานและความพึงพอใจของผู้ว่าจ้าง มาตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัทฯ โดยที่ตระหนักว่าระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) เป็นเครื่องมือจำเป็นที่จะเพิ่มคุณภาพงานของบริษัท COT จึงได้พัฒนาและนำระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ดังต่อไปนี้มาใช้ในองค์กร ทั้งองค์กรตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ปี พ.ศ. 2541 ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9004-2 (ธุรกิจบริการ) ทั้งองค์กร ปี พ.ศ. 2545 ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2000 ทั้งองค์กร โดยมีบริษัท MOODY INTERNATIONAL (THAILAND) LTD. เป็นองค์กรตรวจรับรอง ทั้งนี้อาจถือได้ว่า COT เป็นบริษัทที่ปรึกษาแห่งแรกของไทยที่เข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2000 ทั้งองค์กร
Contact: โทรศัพท์ : 0 2934 3233-47 โทรสาร : 0 2934 3248-9
Address: 39 ถนนลาดพร้าว ซอย 124 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Page Rank : 3
COT.CO.TH
Map: N/A Last modified:
2007-09-21 15:37:01
Page hits : 6780

Relate Company

Domain Name: EXXONMOBIL.CO.TH
Domain Description:      Exxon Mobil Co., Ltd. (บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด)     
Hits: 6290
Domain Name: www.neoworkgroup.com
Domain Description:      Neo workgroup engineering co.,ltd.     
Hits: 737
Domain Name: www.technosign.co.th
Domain Description:      Techno-Sign     
Hits: 2578
Domain Name: www.ex-pect.com
Domain Description:      expect Asia     
Hits: 1393
Domain Name: EPSILON.CO.TH
Domain Description:      Epsilon Co., Ltd.     
Hits: 3326
 

[ A ][ B ][ C ][ D ][ E ][ F ][ G ][ H ][ I ][ J ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ Q ][ R ][ S ][ T ][ U ][ V ][ W ][ X ][ Y ][ Z ]