Thailand Company Profile Web Directory


Experience is a free infomation company profile Information about Companies in Thailand Over 20,800 companies with full contact details. in 36 category Our database has contact information Which includes telephone numbers, email addresses, map of conpany, people contact and other company profile .. website url's and more...
Submit Your company at Add new Company Profile .
Post Sourcing or Offering at Post a Sourcing or Offering for Thailand company.

Dhanarak Asset Development Co., Ltd.

Add new Company

DAD.CO.TH

Dhanarak Asset Development Co., Ltd.
Real Estate and Construction Asset Development คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 อนุมัติให้กระทรวงการคลัง ( โดยกรมธนารักษ์ ) ดำเนินการโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้จัดตั้งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ( ธพส .) ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ . ศ . 2502 โดยกระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 99.99 (เก้าสิบเก้าจุดเก้าสิบเก้า) ของทุนจดทะเบียนของ ธพส . และให้กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานกำกับดูแล ธพส . ซึ่ง ธพส . จะทำหน้าที่ลงทุน ก่อสร้างอาคารและบริหารโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร และบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นของรัฐตามนโยบายรัฐบาล
Contact: โทร. 0-2298-5890-3 โทรสาร 0-2298-5894 เว็บไซต์: http://www.dad.co.th อีเมลล์: info@dad.co.th
Address: อาคารกรมธนารักษ์ ชั้น 7 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Page Rank : 2
DAD.CO.TH
Map: Map Last modified:
2007-10-01 10:55:19
Page hits : 2895

Relate Company

Domain Name: BANK24.IN.TH
Domain Description:      I.D.R. Corporation Co., Ltd.     
Hits: 1960
Domain Name: CITIBANK.CO.TH
Domain Description:      Citibank N.A. / Citicorp Finance andSecurities Thailand     
Hits: 5109
Domain Name: ASIAINSURANCE.CO.TH
Domain Description:      Asia Insurance 1950 Co., Ltd. (บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด)     
Hits: 6820
Domain Name: GROUP4SECURICOR.CO.TH
Domain Description:      Group 4 Securicor ( Thailand ) Limited     
Hits: 4575
Domain Name: DBS.IN.TH
Domain Description:      DBS BANK LTD.     
Hits: 1196
 

[ A ][ B ][ C ][ D ][ E ][ F ][ G ][ H ][ I ][ J ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ Q ][ R ][ S ][ T ][ U ][ V ][ W ][ X ][ Y ][ Z ]