Thailand Company Profile Web Directory


Experience is a free infomation company profile Information about Companies in Thailand Over 20,800 companies with full contact details. in 36 category Our database has contact information Which includes telephone numbers, email addresses, map of conpany, people contact and other company profile .. website url's and more...
Submit Your company at Add new Company Profile .
Post Sourcing or Offering at Post a Sourcing or Offering for Thailand company.

Daruna Ratchaburi Polytechnic

Add new Company

DARUNAPOLY.AC.TH

Daruna Ratchaburi Polytechnic
นโยบายการพัฒนาโรงเรียน 1. ส่งเสริมปลูกฝังให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ เลื่อมใสในการปกครองระบบอบประชาธิปไตย 2. ส่งเสริมปลูกฝังศาสนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัยและค่านิยมอันพึงประสงค์และเสรีภาพในการนับถือศาสนา 3. ส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ 4. ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้มีการพัฒนาทั้งด้านความรู้และประสบการณ์เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา และทักษะวิชาชีพ ให้มีโอกาสแสดงผลงานและความสามารถ 6. เร่งรัด พัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ 7. ปรับปรุงอาคารสถานที่ ให้เกิดบรรยากาศที่ดี ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 8. สนับสนุนให้บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้มีความก้าวหน้าทุกๆ ด้าน 9. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐ ชุมชน และนโยบายที่เกี่ยว ข้องกับการบริหารโรงเรียนพร้อมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในด้านการจัดการ ศึกษาของโรงเรียน 10. สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของโรงเรียน 11.ดำเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
Contact: No Contact For Daruna Ratchaburi Polytechnic
Address: No Address For Daruna Ratchaburi Polytechnic
Page Rank : 1
DARUNAPOLY.AC.TH
Map: N/A Last modified:
2007-10-02 10:37:10
Page hits : 2252

Relate Company

Domain Name: CHIANGMAIAREA2.GO.TH
Domain Description:      Chiangmai Educational Area 2 Service Office     
Hits: 2172
Domain Name: BCCCOM.CO.TH
Domain Description:      The Business Computer Centre     
Hits: 2096
Domain Name: AMPHAWAN.AC.TH
Domain Description:      Amphawan Vittayalai School     
Hits: 1180
Domain Name: DEBSIRIN.AC.TH
Domain Description:      Debsirin School     
Hits: 1389
Domain Name: cpy.ac.th
Domain Description:      Chaopraya technical college     
Hits: 1779
 

[ A ][ B ][ C ][ D ][ E ][ F ][ G ][ H ][ I ][ J ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ Q ][ R ][ S ][ T ][ U ][ V ][ W ][ X ][ Y ][ Z ]