Thailand Company Profile Web Directory


Experience is a free infomation company profile Information about Companies in Thailand Over 20,800 companies with full contact details. in 36 category Our database has contact information Which includes telephone numbers, email addresses, map of conpany, people contact and other company profile .. website url's and more...
Submit Your company at Add new Company Profile .
Post Sourcing or Offering at Post a Sourcing or Offering for Thailand company.

Direction Guide Co., Ltd.

Add new Company

DGUIDE.CO.TH

Direction Guide Co., Ltd.
Trading บุคลากรของบริษัทฯ มีองค์ความรู้และประสบการณ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geomatics Technology) ตั้งแต่เครื่องมือสำรวจ เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม GPS (Global Positioning System) ข้อมูลแผนที่ (Digital Map) ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS Data) รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อผลิตผลที่ดีสำหรับองค์กรของท่านในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น * การออกแบบและเสนอแนะวิธีการและขั้นตอนการทำงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ * การสำรวจความต้องการ ออกแบบระบบการทำงาน ตลอดจนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในองค์กร * การกำหนดขอบเขตของข้อมูลสำหรับความต้องการขององค์กร เพื่อให้การจัดจ้างหรือจัดซื้อข้อมูลจากองค์กรใด ๆ ตรงตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายขององค์กรอย่างแท้จริง * การประเมินประสิทธิผลของขั้นตอนและวิธีการทำงานของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่ใช้อยู่ในองค์กร ตลอดจนเสนอแนะวิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิผลยิ่งขึ้น * บริการฝึกอบรมด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีภมิสารสนเทศ อาทิเช่น หลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม GPS ในด้านต่าง ๆ ระบบโปรแกรมภูมิสารสนเทศ การออกแบบโครงสร้างข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องการใช้งาน เป็นต้น
Contact: โทร. 0 2215 6249 โทรสาร. 0 2215 6248
Address: 128/64 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Page Rank : 1
DGUIDE.CO.TH
Map: N/A Last modified:
2007-09-21 14:32:32
Page hits : 2178

Relate Company

Domain Name: BESTENGLISH.IN.TH
Domain Description:      IDP Education Australia (Thailand) Co.,Ltd.     
Hits: 1279
Domain Name: DMSOLUTION.CO.TH
Domain Description:      DM Solution Co.,Ltd     
Hits: 1150
Domain Name: CTE.CO.TH
Domain Description:      C.T. ENGINEERING MEASUREMENT ( T ) CO., LTD.     
Hits: 1286
Domain Name: ASEC.CO.TH
Domain Description:      Asia Shinwa Engineering Co.,ltd.     
Hits: 2027
Domain Name: BLC.CO.TH
Domain Description:      Better Living Co.,Ltd.     
Hits: 2513
 

[ A ][ B ][ C ][ D ][ E ][ F ][ G ][ H ][ I ][ J ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ Q ][ R ][ S ][ T ][ U ][ V ][ W ][ X ][ Y ][ Z ]