Thailand Company Profile Web Directory


Experience is a free infomation company profile Information about Companies in Thailand Over 20,800 companies with full contact details. in 36 category Our database has contact information Which includes telephone numbers, email addresses, map of conpany, people contact and other company profile .. website url's and more...
Submit Your company at Add new Company Profile .
Post Sourcing or Offering at Post a Sourcing or Offering for Thailand company.

Eagle Technology Co.,Ltd

Add new Company

EAGLETECHNOLOGY.CO.TH

Eagle Technology Co.,Ltd
บริษัท อีเกิล เทคโนโลยี่ จำกัด ได้ก่อตั้งโดยการรวมตัวของผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งทางด้านการบริหารงานบุคคลและด้านคอมพิวเตอร์ เมื่อปี 2534 โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ให้สามารถนำมาใช้งานให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับทางราชการ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ให้บริการแก่ลูกค้า ตั้งแต่บริษัทระดับกลางถึงบริษัทระดับใหญ่ที่มีพนักงานมากกว่า 6,000 คน ทั้งภาคธุรกิจ โรงแรม และภาคอุตสาหกรรม ระบบที่พัฒนาทั้งหมดถูกพัฒนาด้วยเครื่องมือที่เป็น Graphic User Interface และใช้ฐานข้อมูลของ Oracle และด้วยความสามารถของระบบปฏิบัติการ Windows และฐานข้อมูล Oracle จึงทำให้ระบบบริหารงานบุคคล ที่บริษัทพัฒนาขึ้นมาทำงานได้ทั้งบนเครื่องเดี่ยว (Standalone) สำหรับธุรกิจเล็กๆที่ไม่ซับซ้อน หรือทำงานแบบเครือข่าย (LAN) สำหรับธุรกิจที่ต้องมีผู้ใช้ระบบมากขึ้น มีการเชื่อมต่อข้อมูลกันทั้งในบริษัท และนอกบริษัท บริษัทฯมีนโยบายที่จะคิดค้นและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป ให้ทันสมัยกับเทคโนโลยี่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของราชการ โดยใช้ระยะเวลาสั้นๆในการทำงาน
Contact: โทรฯ 0-2247-3555 , แฟกซ์ 0-2247-7571
Address: 77 อาคารธนกุลชั้น 3 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Page Rank : 0
EAGLETECHNOLOGY.CO.TH
Map: N/A Last modified:
2007-11-28 13:50:24
Page hits : 3032

Relate Company

Domain Name: CYBERSPACE.CO.TH
Domain Description:      Cyberspace Co,.Ltd.     
Hits: 1071
Domain Name: FDS.CO.TH
Domain Description:      FDS Network ( Thailand ) Co., Ltd.     
Hits: 3954
Domain Name: BODY.IN.TH
Domain Description:      Global Search Ltd.     
Hits: 1494
Domain Name: ABOUTSPACE.CO.TH
Domain Description:      About Space Co., Ltd.     
Hits: 2250
Domain Name: www.readystores.com
Domain Description:      1001 Click co., Ltd     
Hits: 1349
 

[ A ][ B ][ C ][ D ][ E ][ F ][ G ][ H ][ I ][ J ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ Q ][ R ][ S ][ T ][ U ][ V ][ W ][ X ][ Y ][ Z ]