Thailand Company Profile Web Directory


Experience is a free infomation company profile Information about Companies in Thailand Over 20,800 companies with full contact details. in 36 category Our database has contact information Which includes telephone numbers, email addresses, map of conpany, people contact and other company profile .. website url's and more...
Submit Your company at Add new Company Profile .
Post Sourcing or Offering at Post a Sourcing or Offering for Thailand company.

Foundation for a Clean and Transparent Thailand.

Add new Company

FACT.OR.TH

Foundation for a Clean and Transparent Thailand.
Foundation for a Clean and Transparent Thailand โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อรวมพลังแผ่นดินด้วยใจไทยใสสะอาด ๑. หลักการเหตุผล "...ภายใน ๑๐ ปี เมืองไทยน่าจะเจริญ ข้อสำคัญคือ ต้องหยุดการทุจริตให้สำเร็จ และไม่ทุจริตเสียเอง..." "...ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียว ก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ว่าขอให้ มีอันเป็นไป แต่ถ้าไม่ทุจริต สุจริตและมีความตั้งใจมุ่งมั่นสร้างความเจริญ ก็ขอให้ต่ออายุ ได้ถึง ๑๐๐ ปี ส่วนคนไหนที่มีอายุมากแล้ว ขอให้แข็งแรง ความสุจริตจะทำให้ประเทศไทยรอดพ้นอันตราย..." พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ในโอกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงาน ก.พ. ขอน้อมนำพระราชดำรัสดังกล่าว มาร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการ ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ จึงจัดให้มีโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อรวมพลังแผ่นดินด้วยใจไทยใสสะอาด นับเป็นการสานต่อโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท(www.tamroy.or.th) ที่สำนักงาน ก.พ. โดยคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เลขาธิการ ก.พ. ในขณะนั้นริเริ่มให้มีขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การดำเนินการโครงการนี้จะเป็นการขยายผลการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท จากกลุ่มเป้าหมายข้าราชการไปสู่ทุกกลุ่มสาขาอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย โดยนำหลักการ จากพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส มาเรียนรู้และนำสู่การปฏิบัติด้วยใจไทยใสสะอาด ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติสืบไป ๒. เป้าหมาย คนไทยทุกคนต้องมี "ใจไทยใสสะอาด" ภายใน ๑๐ ปี ๓. จุดร่วมของสังคม คนไทยทุกคนรวมพลังแผ่นดิน "ใจไทยใสสะอาด" คือ ตั้งใจเรียนรู้ ตามรอยพระยุคลบาท และน้อมนำสู่การปฏิบัติ ๔. การสร้างเครือข่าย ๔.๑ จุดร่วมรวมพลังแผ่นดิน ใช้คำว่า "รวมพลังแผ่นดินด้วยใจไทยใสสะอาด" เป็นจุดร่วมรวมพลังแผ่นดินให้ทุกคนรู้รักสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน ร่วมคิดร่วมทำ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยให้สัญญากับตัวเองว่า ๑) จะมีจิตสำนึก รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นฉัตรชัย ๒) จะประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ ๓) จะมุ่งมั่นแน่วแน่เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อสร้างพลังโปร่งใสให้แก่แผ่นดิน ๔) จะซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ไม่ติดสินบน มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลได้ทุกขั้นตอนให้บุคคล หรือองค์กรภายนอกตรวจสอบได้ ๕) จะร่วมเป็นเครือข่ายเสริมสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้สังคมไทยปลอดทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่ประเทศไทยใสสะอาด ๔.๒ ภาระกิจสืบทอด ให้เน้นถึงการปฏิบัติให้เกิดคุณค่าของการรวมพลังแผ่นดิน "ใจไทยใสสะอาด" ทั้งระดับบุคคล / องค์กร มุ่งมั่นเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทไปสร้างอุดมการณ์ในเครือข่ายของตนเองเพื่อรวมพลังแผ่นดิน "ใจไทยใสสะอาด" ที่แท้จริง โดยร่วมกันตั้งโครงการรวมพลังแผ่นดินขึ้น เช่น ครอบครัวไทยใสสะอาด / สถานศึกษาไทยใสสะอาด / ราชการไทยใสสะอาด / เกษตรกรไทยใสสะอาด / อุตสาหกรรมไทยใสสะอาด / พาณิชยกรรมไทยใสสะอาด / องค์กรเอกชนไทยใสสะอาด / ลูกเสือชาวบ้านไทยใสสะอาด / ชุมชน...............ใสสะอาด เป็นต้น ผู้ที่เข้าร่วมรวมพลังแผ่นดินทั้งประเภทบุคคล และองค์กรนั้นควรมีกิจกรรมการเรียนรู้ ตามรอยพระยุคลบาท หรือมีกิจกรรมเสริมสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ จึงจะถือว่ารวมพลังแผ่นดิน "ใจไทยใสสะอาด" โดยสมบูรณ์ ๔.๓ หน้าที่ต่อเนื่อง ผู้ที่จะรวมพลังแผ่นดิน "ใจไทยใสสะอาด" ทุกคนควรมีหน้าที่ / ภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนถนัดและสนใจ ด้วยการปฏิบัติและทำงาน ตามแนวพระราชดำริ โดยการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ได้แก่ ๑) การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒) การดำเนินชีวิตตามคุณธรรม ๔ ประการ ๓) การรักษาสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ และป่าต้นน้ำลำธาร ๔) การปลูกป่าภูมิรักษ์ ๕) การจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ ๖) การจัดตั้งสัจจะสะสมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ๗) การส่งเสริมวิถีไท นิยมไทย ใช้ของไทย และเที่ยวไทย ๘) การส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ๙) การส่งเสริมกีฬาไทย ศิลปแม่ไม้มวยไทย และตะกร้อ ๑๐) การส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเอง ๑๑) การเสริมสร้างสถานศึกษาตัวอย่างเพื่อชุมชน ๑๒) การเสริมสร้างองค์กรและสถานประกอบการใจไทยใสสะอาด ๑๓) การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) ๑๔) การสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ ๑๕) การสร้างดัชนีชี้วัดสังคมไทยใสสะอาด ๑๖) กิจกรรมอื่นๆ อันเนื่องมาจากพระราชดำรัส / พระราชดำริ เป็นต้น ดังนั้น หน้าที่ของผู้ที่รวมพลังแผ่นดิน "ใจไทยใสสะอาด" ต่อภารกิจควรมีการให้โอกาสกลุ่มทำงานและร่วมกันทำงานได้ โดยปฏิบัติตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาสร้างภารกิจนั้นๆ ๕. การบริหารโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อรวมพลังแผ่นดินด้วยใจไทยใสสะอาด ๕.๑ ร่วมดำเนินการโดย มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงาน ก.พ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๑ แห่งทั่วประเทศ และเครือข่ายภาคราชการและภาคประชาสังคม ๘๔ องค์กร ๕.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๑ แห่งทั่วประเทศเป็นเครือข่ายหลักของการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อรวมพลังแผ่นดิน "ใจไทยใสสะอาด" ๕.๓ ประชาชน / องค์กร สามารถที่จะรวมพลังแผ่นดิน "ใจไทยใสสะอาด" ได้ทั่วไป โดยการรักษาคำสัญญาตามที่กำหนด เพื่อร่วมกันสร้างกิจกรรมที่ดีให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ เป็นการสร้างสิ่งดีงามไว้ให้ลูกหลานรุ่นต่อไป ตามข้อ ๔ ๖. กิจกรรมที่มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการ ๖.๑ จัดทำเอกสารแนะนำโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อรวมพลังแผ่นดินด้วยใจไทยใสสะอาด ๖.๒ จัดทำใบสมัครและเชิญชวนคนไทยในทุกภาคส่วนของสังคมเข้าร่วมรวมพลังแผ่นดิน "ใจไทยใสสะอาด" ๖.๓ จัดทำหนังสือประมวลพระบรมราโชวาท "ตามรอยพระยุคลบาท" ๖.๔ จัดทำเพาเวอร์พ้อยต์ประกอบการบรรยาย "การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท" ๖.๕ จัดทำวีดิทัศน์และวีซีดี "เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท" ๖.๖ จัดสัมมนา "เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อรวมพลังแผ่นดินด้วยใจไทยใสสะอาด" ๖.๗ จัดทำสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ ๖.๘ บรรจุสาระสำคัญและผลการดำเนินงานโครงการลงในเว็บไซต์ของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ๖.๙ ประสานกระทรวง กรม จังหวัด และส่วนราชการต่าง ๆ ให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดพิจารณาดำเนินการ รวมพลังแผ่นดิน "ใจไทยใสสะอาด" ๖.๑๐ ประสานมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๑ แห่งทั่วประเทศ เครือข่ายภาคราชการและ ภาคประชาสังคม ๘๔ องค์กร เพื่อดำเนินการรวมพลังแผ่นดิน "ใจไทยใสสะอาด" ๗. กิจกรรมที่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เป็นผู้ดำเนินการ ๗.๑ เข้าร่วมโครงการ โดยจัดให้มีการสัมมนา "เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อรวมพลังแผ่นดินด้วยใจไทยใสสะอาด" ๗.๒ สมัครเข้าร่วมรวมพลังแผ่นดิน "ใจไทยใสสะอาด" ในฐานะหน่วยงานหรือองค์กร ๗.๓ เชิญชวนให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือองค์กรของตนสมัคร เข้าร่วมรวมพลังแผ่นดิน "ใจไทยใสสะอาด"
Contact: โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๑๑ โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๒๗
Address: มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ๔๗/๑๐๑ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Page Rank : 4
FACT.OR.TH
Map: N/A Last modified:
2007-09-21 15:18:31
Page hits : 3442

Relate Company

Domain Name: AGO.GO.TH
Domain Description:      Office of the Attorney General     
Hits: 1988
Domain Name: CDMB.GO.TH
Domain Description:      Channel Development and Maintenance Bureau 4th (ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 (สงขลา))     
Hits: 2380
Domain Name: ASIANLIFE.CO.TH
Domain Description:      Asian Life Company Limited     
Hits: 2299
Domain Name: HINTOK.GO.TH
Domain Description:      Hintok Subdistrict Administration Organization (องค์การบริหารส่วนตำบลหินตก)     
Hits: 1794
Domain Name: APPEALCOURT.OR.TH
Domain Description:      The Appeal Court (ศาลอุทธรณ์)     
Hits: 2712
 

[ A ][ B ][ C ][ D ][ E ][ F ][ G ][ H ][ I ][ J ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ Q ][ R ][ S ][ T ][ U ][ V ][ W ][ X ][ Y ][ Z ]