Thailand Company Profile Web Directory


Experience is a free infomation company profile Information about Companies in Thailand Over 20,800 companies with full contact details. in 36 category Our database has contact information Which includes telephone numbers, email addresses, map of conpany, people contact and other company profile .. website url's and more...
Submit Your company at Add new Company Profile .
Post Sourcing or Offering at Post a Sourcing or Offering for Thailand company.

Alawiah Witya School

Add new Company

ALAWIAH.AC.TH

Alawiah Witya School
Education Services Alawiah Witya SchoolA.Bannangstar CH.Yala 95130 ต้นกำเนิด โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งของมุสลิม ซึ่งได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2503 / ฮ.ศ 1380 โดย ตวนฆูรูฮัจญีอาลี บิลฮัจยีอาบูบักร์ ท่านเป็นผู้ปูฐานมาจากเดิมที่เรียกกันว่า ปอเนาะท่านได้พยายาม ก่อสร้างและได้รับการสนับสนุนด้วยแรงกายและแรงทรัพย์จากชาวบ้านในละแวก จนสำเร็จเป็นอาคารแรก ใช้สำหรับทำภาระกิจนมาซ และเป็นที่ถ่ายถอดวิชาความรู้แก่ผู้สนใจ. ในระยะแรกของการเปิดสอนถ่ายทอดความรู้ ที่มีโต๊ะครูเพียงท่านเดียวเป็นผู้ดำเนินการสอน โดยใช้สถานที่ละหมาด หรือที่เรียกว่า บาลาเซาะห์ บนพื้นที่ 1.5 ไร่ ต่อมาในปี 2504 ได้พัฒนาการเรียนการสอนเป็นระบบชั้นเรียน โดยใช้ใต้ถุ่นบ้านเป็นสถานที่เล่าเรียน พัฒนาการขั้นปฐมภูมิ ปี 2509 ได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์ พร้อมรับใบอนุญาติให้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ใน วันที่ 18 เมษายน 2509 โดยมีใบอนุญาติเลขที่ บ.3/2509 และได้ตั้งชื่อปอะเนาะนี้ว่า โรงเรียนอาลาวียะห์ หลังจากนั้นไม่นาน ต่วนฆูรูฮัจญีอาลี ก็ได้สิ้นชีวิตลง และได้มี มูฮำหมัด บิล อับดุลมุบีน สาและ ซึ่งเป็นลูกเข่ยของ ต่วนฆูรูอาลีคนแรก สืบสานต่อ ท่านได้เริ่มนำวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ใน ปอเนาะ กล่าวคือ ได้ก่อสร้างห้องสมุดเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ส่วนรวม และปรับแปรงระบบการศึกษาโดย เปิดหลักสูตรภาควิชาสามัญควบคู่กับภาควิชาศาสนาในปี 2514 ซึ่งในสมัยนี้นับว่าเป็นช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรือง เมื่อเทียบกับยุคและสมัยจาก ปอเนาะ อื่นๆ ทั้งทางด้านการศึกษาและการกิฬา. พัฒนาการขั้นมัชฌิมภูมิ ปี2524 ได้รับการช่วยเหลือจากชมรมนักศึกษามุสลิม มอ.ปัตตานี ในการปลูกสร้างอาคารเรียน 3 ห้องเรียน และได้รับความช่วยเหลือจากชมรมนักศึกษามุสลิมรามคำแหง(พีเอ็นวายเอส) ในปี2528 ในการพัฒนาด้านความรู้ โดยการออกค่ายอบรมและปรับปรุงอาคารเรียนที่ยังไม่แล้วเสร็จให้สมบูรณ์. หลังจาก มูฮำหมัด บิล อับดุลมุบีน ได้จบชีวิตลง กิจการบริหารโรงเรียนก็สืบสารต่อโดย ส.ต ยะหายา บิน อัดดุรรอซีด คอเดร์ ซึ่งรับต่ำแหนงเป็นครูใหญ่ประจำโรงเรียน เมื่อปี 2530 โดยมี ฮัจญะฮ์ คอดีญะห์ บิลฮัจยีอาบูบากา เป็นผู้จัดการ และนายมูฮัมหมัด บิลฮัจยีอาบูบากา เป็นหัวหน้าครูดูแลงาน. ปี 2535 ได้นำหลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาใช้ ในปีต่อมาได้มีผู้มีจิตรศรัทธาบริจากอาคารเรียน 3 ห้องเรียน(อาคารตัฟซีร). ปี 2537 โรงเรียนได้ถูกพัฒนาในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ได้เปลี่ยนหลักสูตรโรงเรียนตามมาตราโรงเรียนเอกชน 15(2) เป็น 15(1) ขยายหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้โอนกิจการในนามผู้รับในอนุญาติโรงเรียนเป็นของมูลนิธิอาบูบักร์ และได้เริ่มใช้หลักสูตรบูรณาการอิสลามศึกษาในการเรียนการสอนจนบัดนี้. ปี 2538 โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมจำนวน 2 หลัง เพื่อรองรับปริมาณนักเรียนที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี. ปี 2540 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาว และในปีถัดมา ผู้บริหารได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารดีเด่นในเชตการศึกษาสอง. ปี 2543 ได้รับอนุญาต ขยายหลักสูตรระดับประถม ปัจจุบัน มีนักเรียน ป.1และป.2 จำนวน 60 คน สถานภาพปัจจุบัน จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา ยังดำเนินการสอน โดยใช้หลักสูตรบูรณาการอิสลามศึกษา ตามมาตรา 15(1) บริหารกิจการโดยมูลนิธิอาบูบักร์ ทั้งนี้โรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอน และได้นำการเรียนด้านวิชาชีพเสริมเพิ่มเติม เพื่อตอบสนองนักเรียนที่ไม่ได้เรียนสามัญ จะได้นำความรู้นำไปประกอบอาชีพต่อไป. ปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้ชยายพื้นที่บริเวณโรงเรียน 12 ไร่ พร้อมกันนี้ได้สร้างอาคารถาวร "อัสมุสลิมูน" เป็นอาคาร 3 ชั้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนาประมาณ 14000 ดอลลาร์ และเมื่อไม่นาน มูลนิธิอาบูบักร์ จัดทำโครงการขยายหลักสูตรประถมศึกษาของการทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนอง พรบ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน และรับรองการศึกษาในระบบต่อเนื่องต่อไป.
Contact: โทรศัพท์ 073-283042 โทรสาร 073-283042 อีเมลล์ Alawiah@hotmail.com
Address: อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130
Page Rank : 3
ALAWIAH.AC.TH
Map: N/A Last modified:
2007-09-11 09:18:15
Page hits : 2957

Relate Company

Domain Name: CMW.AC.TH
Domain Description:      Chiang Muan Wittayacom (โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม)     
Hits: 3322
Domain Name: DC.AC.TH
Domain Description:      Donchai Wittaya School (โรงเรียน ดอนไชยวิทยา)     
Hits: 3304
Domain Name: BODIN3.AC.TH
Domain Description:      Nawaminthrachinuthit Bodindecha School     
Hits: 1432
Domain Name: BODIN.AC.TH
Domain Description:      Bodindecha ( Sing Singhaseni ) School     
Hits: 1223
Domain Name: BKK2.AC.TH
Domain Description:      Bangkok 2 Institute of Vocational Education     
Hits: 1140
 

[ A ][ B ][ C ][ D ][ E ][ F ][ G ][ H ][ I ][ J ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ Q ][ R ][ S ][ T ][ U ][ V ][ W ][ X ][ Y ][ Z ]