Thailand Company Profile Web Directory


Experience is a free infomation company profile Information about Companies in Thailand Over 20,800 companies with full contact details. in 36 category Our database has contact information Which includes telephone numbers, email addresses, map of conpany, people contact and other company profile .. website url's and more...
Submit Your company at Add new Company Profile .
Post Sourcing or Offering at Post a Sourcing or Offering for Thailand company.

Suvarnabhumi Taxi Cooperative Ltd. (สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด)

Add new Company

GREENTAXI.CO.TH

Suvarnabhumi Taxi Cooperative Ltd. (สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด)
Other สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นมาจากสมาชิกจำนวนหนึ่ง ที่มีอาชีพขับรถแท็กซี่ และได้ประชุมร่วมกัน เพื่อหารือ ถึงปัญหาและอุปสรรค ของการประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ ว่าควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ถึงจะยกมาตรฐานของรถแท็กซี่ ให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และมีคุณภาพในทุกๆ ด้าน มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้ผู้ใช้บริการ มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย พร้อมกันนี้ จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ และทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วย จากการประชุมครั้งนั้น ทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรจัดตั้งสหกรณ์รถแท็กซี่ขึ้น เพื่อเป็นองค์กรกลางในการบริหารให้สมาชิกอยู่ในระบบ ระเบียบเดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน สมาชิกของสหกรณ์ฯ ประกอบด้วยบุคคล 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 สมาชิกมาจากบุคคลที่มีอาชีพเช่าขับรถแท็กซี่มาเป็นเวลานาน แต่ไม่สามารถมีรถเป็นของตนเอง กลุ่มที่ 2 สมาชิกมาจากบุคคลที่มีอาชีพขับรถแท็กซี่ และมีรถเป็นของตนเอง ซึ่งอดีตต่างคนต่างขับ ไม่มีการร่วมมือกัน จึงต้องการให้มีการรวมตัวผู้มีอาชีพเดียวกัน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสามารถวางระบบ ให้เป็นรถแท็กซี่ที่มีมาตรฐานได้ กลุ่มที่ 3 สมาชิกมาจากบุคคลที่ตกงาน ว่างงาน หรือรองาน ซึ่งเห็นว่าอาชีพขับรถแท็กซี่ เป็นอาชีพที่เริ่มต้นง่าย ( แต่เป็นงานหนัก) ลงทุนน้อย และเป็นอาชีพอิสระจึงได้เข้าร่วมกับโครงการนี้ นโยบายการให้บริการ สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทบริการ จึงได้มุ่งเน้นงานด้านบริการ ให้ดีที่สุด โดยรวมถึงความสะอาด ความปลอดภัย สหกรณ์ฯ ให้บริการทั่วกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และทุกจังหวัดของประเทศไทย ด้วยรถที่มีสภาพดี สะอาด ตัวรถมีสีเขียวตลอดทั้งคัน พนักงานขับรถสุภาพ โดยราคาตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด กล่าวคือ หากใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อัตราค่าบริการจะตามมิเตอร์ หรือหาก เรียกใช้ผ่าน ศูนย์วิทยุแท็กซี่โฮวา จะมีค่าบริการเพิ่มอีก 20 บาท หากใช้บริการเหมาไปต่างจังหวัด อัตราค่าบริการ จะเป็นราคากลางที่กรมการขนส่งกำหนด สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด มีนโยบายแน่วแน่ในการปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะพนักงานขับรถ ทางสหกรณ์ฯ จะจัดให้มีการ ฝึกอบรมด้านกริยา มารยาท จริยธรรม ความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะจัดอบรมให้เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางสหกรณ์ฯ จะให้ความสำคัญ กับพนักงานขับรถเป็นอย่างมาก พนักงานขับรถทุกคนจะต้องแต่งกายเรียบร้อย มีบัตรประจำตัวที่ออกโดยศูนย์วิทยุ และทางศูนย์วิทยุ จะเก็บข้อมูลส่วนตัว ของพนักงานขับรถไว้ในคอมพิวเตอร์ ด้านการซ่อมบำรุง สหกรณ์ฯ มีอู่ซ่อมรถเป็นของตนเอง จึงสามารถดูแลซ่อมบำรุงรถ ให้อยู่ในสภาพดีได้ตลอดเวลา จึงขอให้ท่านผู้ใช้บริการ มั่นใจในคุณภาพของสหกรณ์ ทั้งด้านบุคลากร ตลอดจนด้านยานพาหนะ สิ่งสำคัญขณะนี้คือ น้ำมันเชื้อเพลิงได้ขึ้นราคาสูงมาก ประกอบกับสภาพการจราจร ในกรุงเทพฯ ก็ติดขัดมากเช่นกัน สหกรณ์ฯ จึงหาวิธีการลดค่าใช้จ่ายให้ลดน้อยลง โดยได้ร่วมมือกับ ศูนย์วิทยุแท็กซี่โฮวา ร่วมกันทำโครงการหาจุดจอด รับ-ส่ง ผู้โดยสาร กับสถานที่ต่างๆ เช่น ศูนย์การค้า โรงแรม โรงพยาบาล สถานบริการต่างๆ เป็นต้น และทางสหกรณ์ฯ ก็ได้รับการอนุเคราะห ์จากสถานที่ต่าง ๆ ให้นำรถของ สหกรณ์ไปจอดตามจุดจอดได้ ทำให้สมาชิก สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ค่าสึกหรอของรถ ขณะเดียวกัน ได้ลดความคับคั่ง ของการจราจรได้ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ ยังช่วยลดมลภาวะเป็นพิษอีกด้วย
Contact: โทรศัพท์ 0 2618 2680-2 โทรสาร 0 2618-6301 พิมพ์ข้อความของคุณที่นี่ :
Address: 402 ซอยเรวดี ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Page Rank : 0
GREENTAXI.CO.TH
Map: N/A Last modified:
2007-12-18 14:43:29
Page hits : 5464

Relate Company

Domain Name: www.coachforgoal.com
Domain Description:      AIM Researh & Development Co.,Ltd (Coach! For Goal Institution)     
Hits: 1851
Domain Name: AKC.CO.TH
Domain Description:      A.K.C. EVOLUTION LTD., PART     
Hits: 3297
Domain Name: FUTUREMED.CO.TH
Domain Description:      Future Medical Group Co., Ltd. (บริษัท ฟิวเจอร์เมดดิคอลกรุ๊ป จำกัด)     
Hits: 2229
Domain Name: ACCUSOFT.CO.TH
Domain Description:      accusoft Co.,Ltd.     
Hits: 6690
Domain Name: CORNPRODUCTS.CO.TH
Domain Description:      Corn Products Amardass ( Thailand ) Ltd.     
Hits: 5957
 

[ A ][ B ][ C ][ D ][ E ][ F ][ G ][ H ][ I ][ J ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ Q ][ R ][ S ][ T ][ U ][ V ][ W ][ X ][ Y ][ Z ]