Thailand Company Profile Web Directory


Experience is a free infomation company profile Information about Companies in Thailand Over 20,800 companies with full contact details. in 36 category Our database has contact information Which includes telephone numbers, email addresses, map of conpany, people contact and other company profile .. website url's and more...
Submit Your company at Add new Company Profile .
Post Sourcing or Offering at Post a Sourcing or Offering for Thailand company.

Subdistrict Administration Oganization

Add new Company

HARDSONGKWAE.GO.TH

Subdistrict Administration Oganization
Other 1. สภาพทั่วไป 1.1 ที่ตั้ง ตำบลหาดสองแคว เป็นตำบลหนึ่งใน 5 ตำบล ของอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากที่ว่าการ อำเภอตรอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 5 อาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆดังนี้ คือ ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านชำทอง ตำบลบ้านแก่ง บ้านปลายราง ตำบลข่อยสูง บ้านไร่ ตำบลน้ำอ่าง ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านท่าสัก บ้านเต่าไหเหนือ ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านปลายราง ตำบล ข่อยสูง อำเภอตรอน บ้านน้ำขุม ตำบลนครอิฐ อำเภอศรีนคร ทิศตะวันออก ติดต่อกับ พื้นที่แนวเขตปกครองเป็นรูปสามเหลี่ยม มีทิศเหนือจดทิศใต้และทิศตะวันตกไปจึงไม่มีอาณาเขตด้านทิศตะวันออก 1.2 เนื้อที่ มีเนื้อที่ประมาณ 38 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,750 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบล 1.3 ภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม บริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ำน่าน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำน่าน ได้แก่หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 และ 7 มีหมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้าย ระยะทางที่แม่น้ำไหลผ่านประมาณ 3 กิโลเมตรเศษ 1.4 จำนวนหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน 7 หมู่ ได้แก่ 1- 7 1.5 ท้องถิ่นอื่นในตำบล จำนวนเทศบาล - แห่ง 1.6 ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 4,263 คน แยกเป็นชาย 2,091 คน แยกเป็นหญิง 2,172 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 114.82 คน/ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งหมด ชาย หญิง รวม 1. บ้านหาดสองแคว 221 351 402 753 2. บ้านหาดสองแคว 138 185 229 414 3. บ้านหาดสองแคว 246 412 444 856 4. บ้านเด่นสำโรง 200 385 385 770 5. บ้านแหลมคูณ 142 247 240 487 6. บ้านนิคมบึงพาด 122 255 242 497 7. บ้านบึงพาด 124 256 230 786 รวม 1,193 2,091 2,172 4,263 2. สภาพทางเศรษฐกิจ 2.1 อาชีพ - การเกษตรกรรม ตำบลหาดสองแควมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ พืชทางเศรษฐกิจที่สำคัญๆได้แก่ ข้าว , อ้อย , ถั่วเหลือง , นอกจากนี้ยังมีการทำสวนผลไม้ ได้แก่ มะม่วง , ส้มโอ , ขนุน - การปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงเพื่อจำหน่าย สัตว์ที่เลี้ยงได้แก่ โคเนื้อ ไก่พันธุ์ไข่ - การประมง มีการทำประมงหมู่บ้าน บริเวณบึงพาด เนื้อที่ประมาณ 250 ไร่ - การพาณิชย์ มีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก จำนวน 3 แห่ง มีท่าทราย จำนวน 2 แห่ง 2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต. ธนาคาร - แห่ง โรงแรม - แห่ง ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 4 แห่ง โรงงานอุตสาหรรม - แห่ง โรงสีขนาดเล็ก 1 แห่ง ลานตากข้าว 1 แห่ง 3. สภาพสังคม 3.1 การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา ( โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง ) 3 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ 1 แห่ง ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 5 แห่ง ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง 3.2 สถาบันและองค์กรศาสนา วัด/สำนักสงฆ์ 4 แห่ง มัสยิด - แห่ง ศาลเจ้า - แห่ง โบสถ์ - แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรม 1 แห่ง ประเพณีสำคัญ ได้แก่ ประเพณีสลากภัตร , ประเพณีสงกรานต์ การตักบาตรเทโว วันออกพรรษา วัฒนธรรม การหาบจังหัน (หาบสาแหรก) ไหลแพไฟ 3.3 การสาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐ - แห่ง สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สถานีตำรวจ - แห่ง สถานีดับเพลิง - แห่ง หน่วยบริการประชาชน ( ที่พักสายตรวจ ) 1 แห่ง 4. การบริการพื้นฐาน 4.1 การคมนาคม สามารถเดินทางติดต่อระหว่างตำบลและอำเภอ รวมทั้งการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1204 2. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1214 3. ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1104 อุตรดิตถ์ - พิชัย 4. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 11063 ท่าสัก – บ้านแก่ง 5. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 3125 บ้านบึงพาด – บ้านแหลมคูณ 6. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 3127 บ้านชำทอง – บ้านแหลมคูณ 7. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 3128 บ้านบึงพาด – บ้านหาดสองแคว 8. ทางหลวงชนบท หมายเลข 4011 บ้านท่าสัก – บ้านแหลมคูณ 9. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 4049 บ้านหาดสองแคว – บ้านชำทอง 10. ทางหลวง บ้านแหลมคูณ – บ้านปลายราง 11. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 3004 บ้านแหลมคูณ – บ้านต้นนา 12. ทางหลวงชนบท รพช.อต. หมายเลข 3185 บ้านชุมทาง – บ้านบึงพาดละยังสามารถใช้ทางน้ำโดยแม่น้ำน่าน 4.2 การโทรคมนาคม ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ( ไปรษณีย์เอกชนอนุญาต ) 1 แห่ง โทรศัพท์สาธารณะ 6 แห่ง สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ - แห่ง 4.3 การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน มีบางส่วนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลชุมชนหนาแน่น ที่ยังไม่ได้ขยายเขตไปถึง มีไฟฟ้าสาธารณะในเขตชุมชนหนาแน่น โดยทั่วถึง 4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ ลำน้ำ, ลำห้วย 3 แห่ง บึง, หนองและอื่นๆ 8 แห่ง 4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้ ฝาย 1 แห่ง บ่อน้ำดื่ม - แห่ง บ่อโยก - แห่ง ประปาหมู่บ้าน 12 แห่ง 5. ข้อมูลอื่นๆ 5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ กรวด – ทราย บริเวณในลำน้ำน่าน 5.2 มวลชนจัดตั้ง ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น 109 คน ไทยอาสาป้องกันชาติ - รุ่น - คน กองหนุนเพื่อความมั่นคง - รุ่น - คน อื่นๆ - รุ่น - คน 6. ศักยภาพในตำบล ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล 1. จำนวนบุคลากร จำนวน 17 คน ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 10 คน ตำแหน่งในส่วนการคลัง 4 คน ตำแหน่งในส่วนโยธา 3 คน 2. ระดับการศึกษาของบุคลากร ประถมศึกษา 2 คน มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 3 คน ปริญญาตรี 12 คน สูงกว่าปริญญาตรี - คน 3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2549 รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 174,046.24 บาท รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้ 7,005,551.89 บาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4,624,901.13 บาท ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 1. การรวมกลุ่มของประชาชน จำนวนกลุ่มทุกประเภท 15 กลุ่ม แยกประเภทกลุ่ม - กลุ่มอาชีพ 8 กลุ่ม - กลุ่มออมทรัพย์ 7 กลุ่ม - กลุ่มอื่นๆ - กลุ่ม 2. จุดเด่นของพื้นที่ สถานที่ตั้ง อยู่ห่างจากตัวอำเภอไม่มากนัก มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับอำเภอและพื้นที่ใกล้เคียงได้หลายสายทำให้สะดวกในการขนส่งผลผลิตในพื้นที่ออกสู่ตลาด จึงมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาการผลิตให้เป็นการผลิตในเชิงพาณิชย์ พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน่านและลำคลอง ได้แก่ คลองละมุง คลองละวาน คลองลำชำ ไหลผ่าน นอกจากการทำนาในฤดูกาลแล้วยังสามารถทำนาปรังได้อีก โดยเฉพาะในเขตสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า และยังมีพื้นที่อีกบางส่วนที่สามารถพัฒนาแหล่งน้ำให้มีน้ำใช้ได้ตลอดปี จึงมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะทำให้พื้นที่ของตำบลสามารถเป็นแหล่งเกษตรกรรมอย่างสมบูรณ์ ชุมชน มีพื้นที่ที่เป็นชุมชนหนาแน่นตามหมู่บ้านต่างๆ โดยเฉพาะหมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นชุมชนที่ค่อนช้างหนาแน่น และมีการร่วมกลุ่มของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพเสริม กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร จึงมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะส่งเสริมพัฒนากลุ่มให้เป็นที่แพร่หลาย คุณภาพของคน เนื่องจาก การคมนาคมที่สะดวกและสถานศึกษาในระดับสูงในพื้นที่ไม่มี ทำให้ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในตัวจังหวัดเป็นจำนวนมาก ทำให้เยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป จึงควรส่งเสริมให้เยาวชน เหล่านี้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะการกีฬาและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
Contact: โทรศัพท์. 0-5549-6098 ,08-9271-9576 ,08-50515498 http://www.hardsongkwae.go.th E-mail=> Prisaya39@yahoo.com,Proenpit18_@Hotmail.com
Address: หมู่ที่ 2 ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
Page Rank : 2
HARDSONGKWAE.GO.TH
Map: Map Last modified:
2007-10-11 15:25:30
Page hits : 2057

Relate Company

Domain Name: CMCT.OR.TH
Domain Description:      Council of The Mass Communication Faculty Members of Thailand ( สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย )     
Hits: 3915
Domain Name: 14TULA.IN.TH
Domain Description:      dinsorCREATIVE Co., Ltd.     
Hits: 3260
Domain Name: BPP11.GO.TH
Domain Description:      Border Patrol Police 11     
Hits: 1180
Domain Name: 3P.CO.TH
Domain Description:      3P Professional Search Recruitment Co., Ltd.     
Hits: 3473
Domain Name: ASIG.CO.TH
Domain Description:      ASIG Thailand Ltd     
Hits: 2371
 

[ A ][ B ][ C ][ D ][ E ][ F ][ G ][ H ][ I ][ J ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ Q ][ R ][ S ][ T ][ U ][ V ][ W ][ X ][ Y ][ Z ]