Thailand Company Profile Web Directory


Experience is a free infomation company profile Information about Companies in Thailand Over 20,800 companies with full contact details. in 36 category Our database has contact information Which includes telephone numbers, email addresses, map of conpany, people contact and other company profile .. website url's and more...
Submit Your company at Add new Company Profile .
Post Sourcing or Offering at Post a Sourcing or Offering for Thailand company.

Wat Amarintraram School (โรงเรียนวัดอมรินทราราม)

Add new Company

AMARIN.AC.TH

Wat Amarintraram School (โรงเรียนวัดอมรินทราราม)
Education Services โรงเรียน ภายในปีการศึกษา 2550 โรงเรียนมุ่งพัฒนาให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างสัมพันธ์ กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยเน้นองค์รวมของเนื้อหา มีศักยภาพในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่หลากหลายมีคุณลักษณะเป็นผู้นำที่ดีมีบุคลิกภาพดีมีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับ ของสังคมเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สีประจำโรงเรียน : เขียว เหลือง กลับไปเมนูข้างบน
Contact: Tel.02-2541874,Fax.02-4113017 หรือติดต่อได้ที่ e-mail : info@amarin.ac.th ติดต่อเรา ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ (ถ้าไม่มีให้ว่างไว้) เบอร์โทรศัพท์ หัวข้อเรื่อง รายละเอียด
Address: 566/1 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
Page Rank : 2
AMARIN.AC.TH
Map: N/A Last modified:
2007-09-06 09:23:55
Page hits : 2451

Relate Company

Domain Name: ANUBANCK.AC.TH
Domain Description:      Anuban Chiangkhong school     
Hits: 2701
Domain Name: CMC.AC.TH
Domain Description:      Chiangmai Christian School     
Hits: 2165
Domain Name: CPRU.AC.TH
Domain Description:      Chaiyaphum Rajabhat University     
Hits: 1059
Domain Name: BANCHANGSCHOOL.AC.TH
Domain Description:      Ban Chang Kranchanakul Wittaya School (โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา)     
Hits: 2149
Domain Name: www.theoakeducation.com
Domain Description:      The Oak International Education and Training Services     
Hits: 586
 

[ A ][ B ][ C ][ D ][ E ][ F ][ G ][ H ][ I ][ J ][ K ][ L ][ M ][ N ][ O ][ P ][ Q ][ R ][ S ][ T ][ U ][ V ][ W ][ X ][ Y ][ Z ]